โครงการรู้ไว ใช้ทัน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 140
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พศ.2560
วัตถุประสงค์ 
๑. ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   
๒. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๓. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
เป็นข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง ระดับผู้อำนวยการสูง ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ลูกจ้างสมทบ ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล และ ปฏิบัติงานตรวจสอบทุกลักษณะงาน รวมถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ สำนวนคดี หรือกฎหมาย 

วันที่และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย ปทุมวัน กรุงเทพฯ

วิทยากร   
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง 
 

ความเห็น

จัดทำรายละเอียดได้ดี ครบถ้วน