โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร”

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 203
การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
สถาบันพัฒนาข้าราชการ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร” 

วัตถุประสงค์
๑. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบในรูปแบบของ บัญชีนิติเวชศาสตร์ (Forensic Accounting)
๒. ได้ทราบถึงแนวทางการควบคุมภายในที่ดี
๓. ได้ทราบถึงวิธีการประเมินถึงสัญญาณบอกเหตุการณ์ทุจริตจากข้อมูลทางการเงิน
๔. ได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประเมินความน่าจะเป็นของการเกิดทุจริต
๕. มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการ
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๒ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ เป็นวิทยากร

จำนวนผู้เข้าร่วม
มีข้าราชการฯ จำนวน 155 คน