จรรยาบรรณการตรวจเงินเเผ่นดินเเละสำนึกรักองค์กร

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 65
หลักจรรยาบรรณ
วัตถุประสงค์
1. ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดินที่ดีตามมาตรฐาการตรวจเงินเเผ่นดินได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นเเนวทางในการประพฤติตนเเละปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติ สมศักด์ศรีในวิชาชีพการตรวจเงินเเผ่นดินอย่างถูกต้องเเละเหมาะสม
3. ปรับเเละเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน ต่อองค์กร เเละต่อหน่วยรับตรวจ สามารถวางตนได้อย่างถูกต้องเเละเหมาะสม
4. ปลูกเเละสร้างความตระหนักถึงความสำคัญต่อองค์กรที่มีต่อตนเอง ประเทศชาติ เเละก่อให้เกิดสำนึกรักองค์กร
5. ได้มีโอกาสเสริมสร้างเเละเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรร่วมกัน

จำนวนเเละคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 105 คน
1. เป็นข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ ที่ได้รับการบรรจุเเต่งตั้งในปีงบประมาณ 2560 ถึงปัจจุบัน
2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

หัวข้อการอบรม
1. มาตรฐานเเละจรรยาบรรณการตรวจเงินเเผ่นดิน
2. ปลูกฝังค่านิยม สร้างความภาคภูมิใจ เละสำนักรักองค์กร

วิทยากร
วิทยากรภายในสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน

ระยะเวลา
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 3 วันทำการ (19 ชั่วโมง)

สถานที่
ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินเผ่นดิน เเละ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เอกสารประกอบ