ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบัน

แสดง 1 - 9 จากทั้งหมด 9

โครงการรู้ไว ใช้ทัน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 25

วัตถุประสงค์  ๑. ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    ๒.... อ่านต่อ

จรรยาบรรณการตรวจเงินเเผ่นดินเเละสำนึกรักองค์กร

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 10

วัตถุประสงค์ 1. ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดินที่ดีตามมาตรฐาการตรวจเงินเเผ่นดินได้อย่างถูกต้อง 2.... อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร”

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 24

สถาบันพัฒนาข้าราชการ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร”  วัตถุประสงค์ ๑. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบในรูปแบบของ... อ่านต่อ

โครงการรู้รักษ์สามัคคี

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 6

วัตถุประสงค เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความรักในองค์กร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทุกระดับ... อ่านต่อ

สตง. กับ การทำงานเป็นทีม (Team Work)

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 7

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมอย่างถูกต้อง  ๒. เพื่อสามารถปรับทัศนคติและปรับความเป็นตนเองให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ๓. เพื่อเพิ่มทักษะ... อ่านต่อ

โครงการสัมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เรื่อง "การตรวจเงินแผ่นดินและดิจิทัลภาครัฐ"

โพสเมื่อ 19 เม.ย. 2561 อ่าน 7

สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดนิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เรื่อง "การตรวจเงินแผ่นดินและดิจิทัลภาครัฐ"  วัตถุประสงค์ : 1.... อ่านต่อ

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคลัง

โพสเมื่อ 04 เม.ย. 2559 อ่าน 1,057

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคลัง ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ   อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสเมื่อ 02 ก.พ. 2558 อ่าน 3,873

สถาบันพัฒนาข้าราชการ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน" และเรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง" รุ่นที่ ๒... อ่านต่อ