"ละเมิด" แต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน

โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2559 อ่าน 278
สพข. ขอส่งสาระความรู้จากวารสารของห้องสมุด สัปดาห์นี้เสนอบทความจากคอลัมน์กฎหมายใกล้ตัว
เรื่อง "อนุม้ัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ "ละเมิด" แต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน!" ดย ฐิติพร ป่านไหม์
จากวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๓๐ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ หน้า ๕๓ - ๕๔
           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ กำหนดให้
เงินบริจาคหรือดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค ส่วนราชการจะนำไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการ
ที่ผู้บริจาคระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ไว้เท่านั้น และในกรณีที่ผู้บริจาคไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดแจ้ง
ให้ส่วนราชการนำไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการของส่วนราชการนั้น หรือในทางที่เป็นประโ่ยชน์
แก่ทางราชการโดยส่วนรวม ตามระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอาจ
พิจารณาให้นำเงินบริจาคในกรณีดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามจำนวนที่เห็นสมควรก็ได้
           อย่างไรก็ตาม หากปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจ มิได้นำเงินที่ได้รับบริจาคเข้าบัญชีการเงินของ
ส่วนราชการ แต่นำไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการโดยส่วนรวมโดยการอนุมัติหรือการใช้จ่ายเงินดังกล่าวไม่เป็น
ไปตามระเบียบของทางราชการ จะถือเป็นการกระทำละเมิดที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้เงินคืนหรือไม่
ดังเช่น คดีปกครองที่นำมาเสนอในสัปดาห์นี้ จะเป็นอุืทธาหรณ์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐว่า การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่ายิ่ง การเบิกจ่ายหรือการใช้เงินที่อยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการนั้น แม้จะมิใช่เงินงบประมาณ
ของแผ่นดิน แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจำเป็นต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์หรือวิธีการดำเนินการที่ระเบียบของ
ทางราชการกำหนดไว้อย่างละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และประการสำคัญ การใช้จ่าย
เิงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างแท้จริงเท่านั้น... หากท่านที่สนใจสาระความรู้เรื่องนี้
สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์แนบค่ะ
หมวดหมู่: 
อื่นๆ