การยกเว้นภาษีให้ บสท.

โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 2559 อ่าน 88
สพข. ขอส่งสาระความรู้จากวารสารของห้องสมุด สัปดาห์นี้เสนอบทความจากคอลัมน์ คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ
เรื่อง "การยกเว้นภาษีให้ บสท." ดย ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ผศ. ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม และ พิจิต ตราชูํํํธรรม
จากวารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔๑๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๗๙ - ๘๑
 
สาระความรู้เรื่องนี้ เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๗๕๐/๒๕๕๗ มีบริษัท ค. เป็นโจทก์ และ กรมสรรพากร เป็นจำเลย
โจทก์เป็นบริษัทเฉพาะกิจ ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมผู้บริหารบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) มีวัตถุประสงค์รับเป็นผู้จัดการ
ดูแลผลประโยชน์และเก็บผลประโยชน์จากการรับโอนหลักประกันของลูกหนี้ บริษัท ค. ซึ่งปรับโครงสร้างหนี้กับ บสท. โดย
ผ่านกระบวนการฟื้นฟูของศาลล้มละลายกลาง การที่โจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในโครงการคันทรี่ มารีน่า ซิตี้
ซึ่งเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของบริษัท ค. แล้วขายคืนให้แก่นิติบุคคลทั้งสามที่ลูกหนี้เสนอเป็นไปเพื่อแก้ไขฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ และมีวัตถุประสงค์ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. เพื่อประโยชน์
แก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ย่อมถือได้ว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันของลูกหนี้ของโจทก์เป็นการขายแทน บสท.
ดังนั้น เมื่อ บสท. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรจากกฎหมายทั้งปวงในการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ตามมาตรา ๔๓
แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไม่มีภาษีธุรกิจเฉพาะที่โจทก์จะต้องชำระแก่จำเลยเช่นกัน
ซึ่งตอนท้ายของเรื่องจะสรุปเช่นนี้หรือไม่ ต้องติดตามอ่านรายละเอียดดูนะคะ
หมวดหมู่: 
อื่นๆ