การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (ต่อ)

โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2559 อ่าน 232
สพข. ขอส่งสาระความรู้จากวารสารของห้องสมุด สัปดาห์นี้เสนอบทความจากคอลัมน์ ตรวจสอบบัญชี เรื่อง
"การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี" ดย สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ จากวารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔๑๗
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๑๑๔ - ๑๒๑
 
           ในปี ๒๕๕๘ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะได้รับหนังสือจากฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ข้อควรพิจารณาก่อนการลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ในหนังสือฉบับดังกล่าว
ได้อ้างถึงกฎหมาย ๒ ฉบับที่กรมสรรพากรออกมาตอนต้นปี ๒๕๕๙ ที่ทำให้กิจการจะต้องมีการพิจารณาจัดทำงบการเงินให้
สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง และโดยที่ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชีมีบทบาทภารกิจที่ต้องกระทำเพื่อควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีทุกท่านต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
โดยข้อความที่เน้นย้ำให้ผู้สอบบัญชีตระหนักและปฏิบัติ หากพิจารณาเป็นรายข้อจะมีข้อคิดเห็นดังนี้ คือ
๑. การแจ้งรายชื่อ
๒. กระดาษทำการ
๓. รายงานของผู้สอบบัญชี
๔.การยืนยันการลงลายมือชื่อ
          การที่หน่วยงานกำกับดูแลมีหนังสือแจ้งไปยังผู้สอบบัญชีทุกราย เพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีของตน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๒๒๐ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้อยู่บนหลักการที่ว่า สำนักงานของผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ฉบับที่ ๑ (TSQC 1) เรื่อง การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน
และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง TSQC1 ได้กำหนดประเด็นสำคัญในการควบคุมคุณภาพไว้ดังนี้
         ๑. ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน
         ๒. ข้ิอกำหนดด้านจรรยาบรรณ
         ๓. การตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ
         ๔.ทรัพยากรบุคคล
         ๕. การปฏิบัติงาน
         ๖. การติดตามผล
         สำหรับรายละเอียดเนื้อหาของสาระความรู้เรื่องนี้ ติดตามอ่านได้จากไฟล์ที่แนบมานะคะ

หมวดหมู่: 
การตรวจสอบด้านการเงิน