วินัยทางงบประมาณและการคลัง

โพสเมื่อ 01 มี.ค. 2559 อ่าน 253
รหัสหลักสูตร : DMe00001

วัตถุประสงค์

  • ๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔ โดยทราบถึงข้อกำหนดในการบริหารการเงินการคลัง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง และต้องรับโทษปรับทางปกครอง
  • ๒.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ และช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร
  • ๓.ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ระดับหัวหน้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง และกรมต่าง ๆ (ส่วนกลาง)

หัวข้อการอบรม

วินัยทางงบประมาณและการคลัง
๑.การบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔
๒.ข้อกำหนดในการบริหารการเงินการคลัง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง และต้องรับโทษปรับทางปกครอง
๓.กรณีศึกษา:ประเด็นความผิดจากคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของ คตง.
๔.การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้านวินัยทางงบประมาณและการคลัง จำนวน : 1 วัน ราคา : 0 ฿

วิทยากร

คณะวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายเหตุ

  • รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงและกรมต่าง ๆ (ส่วนกลาง)